logo
09.07711 Beleidsvisie Windenergie


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.07711
Datum ontvangst raadsgriffie 20 april 2009
Datum
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Fractie ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Vragen met betrekking beleidsvisie windenergie en ontwikkeling initiatief Tholen.
In het bestemmingsplan buitengebied als de destijds vastgestelde beleidsvisie is steeds uitgegaan van 22,5 mw.
Wanneer u dit getal overschrijdt wordt in principe afgeweken van de beleidsuitgangspunten, die zowel in de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie, alsmede in het bestemmingsplan buitengebied staan verwoord.
Ook de hierin genoemde taakstelling is erg belangrijk.
Om misverstanden te voorkomen even de betekenis van taakstelling: Het zichzelf stellen of anderen opdragen van een taak.
Dit betekend concreet dat de Raad van de gemeente Tholen, het College en andere partijen de taak hebben opgedragen dat er op Tholen maximaal 22,5 MW aan windenergie opgewekt mag worden.
Ook staat in de beleidsvisie Windenergie “de plaatsing van windturbineprojecten overstijgt naar het oordeel van het gemeente bestuur de reikwijdte van het instrument van wijzigingsbevoegheid.
In de beantwoording van vragen in de commissie ruimte van dinsdag 14 april 2009 is er door het College geantwoord dat de 22,5 MW 1 van de beleidsuitgandspuntenpunten is.
Gezien het voorgaande:
 1. Kan het College aangeven wat de reden is om dit beleidsuitgangspunt niet mee te nemen in de beoordeling van de aanvragen voor windmolens.
 2. Bent u het met de fractie ABT eens dat u ten onrechte bouwvergunningen heeft verleend voor de bouw van windmolens.
 3. Indien deze bouwvergunning ten onrechte is verleend, bent u dan voornemens deze in te trekken
 4. Bent U voornemens de laatste aanvraag voor windmolens op de locatie Stavenisse wel of niet in behandeling te nemen.
 5. U heeft het over verwachtingen, die zijn gewekt richting de initiatiefnemers en dat dit uiteindelijk kan resulteren in schadeclaims.
  Bent u het met ons eens dat er met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie en met het vastgestelde bestemmingsplan buitengebied zeker ook verwachtingen zijn
  gewekt naar onze burgers, welke belangen wij toch in eerste instantie moeten dienen.
 6. Een van de initiatief nemers is Zeeuwind, een woordvoerder heeft in de vorige commissie vergadering verteld dat Zeewind zich altijd zal houden aan de beleidsvisie windenergie. Bent U het met de ABT fractie eens dat er gezien de worden gesproken doorzeeuwind het niet te verwachten is dat hier schadeclaims uit voort zullen vloeien.
 7. In uw uitleg in de brief van 24 maart heeft U het over een zeer belangrijk aspect namelijk de netinpassing.
  Is het college met ABT fractie eens dat college en alle andere betrokken partijen de opdracht die de raad in de beleidsvisie windenergie hebben vastgelegd nl 22,5 MW niet serieus hebben genomen en dat het dan heel normaal is dat je zelf op de blaren gaat zitten.
 8. Is het college op de hoogte van het feit dat het aanleggen van een verdeelstation in Bergen op Zoom een gevolg is van een marktpartij die meer wil betalen voor de energie dan Delta Nuts en niet direct een gevolg is van de inpasbaarheid.
 9. Bent u het met ons eens dat er hier sprake is van een voor de burgers van de Gemeente Tholen onvoorzienbare wijziging van het bestaand beleid (beleidsvisie en bestemmingsplan).
 10. Hoe gaat u om met mogelijke planschadeclaims die door de burgers worden ingediend, als blijkt dat er een voor de burgers onvoorziene wijziging van beleid ten grondslag heeft gelegen aan het alsnog toekennen van een bouwvergunningen of als blijkt dat er alsnog een herziening van het bestemmingsplan buitengebied dient plaats te vinden (wijziging van het planologisch regime).
 11. Bent u het met ons eens dat alvorens u medewerking aan dit initiatief zou hebben verleend, u eerst met een voorstel naar de Raad had moeten komen.
 12. Is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Zeewind en de gemeente en op welke wijze heeft u tot op heden de door de gemeente gemaakt kosten met betrekking tot dit megaplan op de initiatiefnemer verhaald.
 13. Valt het verlenen van de bouwvergunning onder het oude of onder het nieuwe regime van de wet op de ruimtelijke ordening (immers deze is per 1 juli gewijzigd).
 14. Vindt u het niet suggestief om reeds nu in uw schrijven van 24 maart gericht aan de gemeenteraad aan te geven dat zoals wij citeren uit de brief wanneer de raad van mening is dat het aantal MW van 22,5 dient te worden aangehouden i.p.v. van de hoeveelheid windmolens dit voor belanghebbende marktpartijen aanleiding kan zijn een forse schadeclaim in te dienen bij de gemeente.
 15. Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad kaderstellend is, waarbij de beleidsvisie en de planvoorschriften van het bestemmingsplan buitengebied de bandbreedtes zijn, waarbinnen
  uw college uitvoering moet geven en waaraan ook een belanghebbende marktpartij zich aan dient te houden.
 16. Bent u het met ons eens dat de wijze waarop u een ander in een bepaalde context plaatst, te weten een dreigende schadeclaim van een belanghebbende marktpartij, dit een minachting is van uw burgers in de Gemeente Tholen.
 17. In Uw brief van 24 maart stelt u dat 54 MW milieuwinst oplevert.
  Bent U het eens met de fractie van ABT dat er eerst een gedegen onderzoek moet plaatsvinden voordat zo’n uitspraak wordt gedaan.
  Kan het College ook aangeven wat volgen hun de milieuwinst is.
  18. ABT fractie vindt dat het College zijn boekje heel ver te buiten is gegaan door het uitgeven van teveel vergunningen voor windmolens.
  Gezien Uw eigen woorden over schadeclaims het volgende –Heeft de Gemeente Tholen een aansprakelijkheidsverzekering voor zulke gemaakte fouten.
  Ook is er binnen de begroting geld voor kosten onvoorzien, deze gelden kunnen hier ook voor gebruikt worden, kunt u aangeven hoeveel dit is.
Toelichting
(indien nodig)

Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Het college heeft zich laten leiden door de ruimtelijke beleidsuitgangspunten.
 2. Nee, deze bouwvergunningen zijn niet ten onrechte verleend.
 3. N.v.t.
 4. Ja. Hiertoe zijn wij verplicht.
 5. Inderdaad.
  Die verwachtingen van burgers kunnen naar onze mening echter niet anders zijn dan die van de initiatiefnemers, namelijk dat plaatsing van windturbines binnen de betreffende zoekgebieden op de vier locaties als beleid is verkozen.
 6. Nee, dat is een uitdrukkelijk risico.
  Wij verwijzen hierbij tevens naar onze brief van 24 maart 2009.
 7. Nee, in overleg met ons college en op basis van goed vertrouwen hebben de initiatiefnemers dit geïnitieerd.
 8. Naar onze mening heeft u het hier niet over een feit maar over een veronderstelling.
  De gekozen oplossingsrichting heeft niet zo zeer te maken met opbrengsten, maar juist met kostenaspecten en het accepteren van een verantwoordelijkheid.
 9. Nee.
 10. Het college is het niet met uw veronderstelling eens.
  Voor het vierde initiatief dient nog een planologische procedure te worden gevoerd, waarbij wij planschade vooraf zullen afdekken middels een overeenkomst.
 11. Wij nemen aan dat u het heeft over het initiatief bij Stavenisse.
  In dat geval kunnen wij melden dat het concrete verzoek recent op 27 maart 2009 hebben ontvangen.
  Zoals aangegeven onder 4. zullen we dit in behandeling nemen.
 12. Nee, nog niet. Het is gebruikelijk dit te doen voor het starten van de planologische procedure.
 13. Het verzoek valt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
 14. Het betreft hier belangrijke informatie voor de raad, die naar onze mening u niet onthouden kan worden en mee moet wegen in de discussie.
 15. Ja.
 16. Nee. Verzwijgen zou juist kwalijk zijn.
 17. Windenergie wordt algemeen aangemerkt als duurzame energie.
  Dit heeft dus een positieve invloed op het milieu.
  Door in plaats van 22,5 MW nu 54 MW te produceren met hetzelfde aantal molens is er per definitie sprake van een grotere milieuwinst.
  Een onderzoek hiernaar is naar onze mening niet nodig.
 18. Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering, maar een beroep hier op is uitgesloten indien de schade het gevolg is of verband houdt met het niet nakomen van toezeggingen en/of gewekte verwachtingen.
  Naar onze mening is hiervan sprake als wij geen medewerking verlenen aan concrete verzoeken die passen binnen het door uw raad vastgestelde beleid.
Datum beantwoording 26 mei 2009
Ingeleverd bij de griffie 2 juni 2009

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering


ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
542 µsec.
Onbekend
Onbekend
17985 bytes