logo
09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 09.00675
Datum ontvangst raadsgriffie 14 januari 2009
Datum 14 januari 2009
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College
Naam steller vraag Ing. M.J. Klippel Reformatorische Fractie Tholen (RFT)
Ing. L.J. van Doorn, Algemeen Belang Tholen (ABT)
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Gelet op onderstaande toelichting verzoeken de fracties van RFT en ABT de volgende vragen te beantwoorden:
 1. In hoeverre is de gemeente Tholen betrokken bij de toewijzing van gronden aan ondernemers op het industrieterrein te Sint Maartensdijk (voormalige locatie Massagia en omgeving)?
 2. Welke criteria hanteert het college bij de toewijzing van percelen?
 3. Hoe is de belangstelling van lokale ondernemers voor deze percelen?
 4. Hoe faciliteert het college lokale ondernemers?
 5. Zijn er inmiddels al percelen toegewezen/verkocht?
 6. Op welke termijn verwacht het college de ontwikkeling van dit gebied ter hand te kunnen nemen?
Toelichting
(indien nodig)
Toelichting op de vragen 1 t/m 6:
In het derde en vierde kwartaal van 2007 heeft de fractie van RFT geïnformeerd naar de acquisitie t.b.v. de bouwgrond op het industrieterrein te Sint Maartensdijk (voormalige locatie Massagia en omgeving).
Op dat moment bleek een lokale ondernemer belangstelling te hebben voor een gedeelte van deze locatie.
Op deze locatie zijn echter nog steeds geen bouwactiviteiten waar te nemen.
De fracties van RFT en ABT worden graag geïnformeerd over de huidige stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen ter plaatse.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
 1. Zover de gronden eigendom zijn van de gemeente geeft de gemeente deze uit en is dus betrokken.
 2. De gemeente hanteert steeds de standaard toewijzing zoals opgenomen in de nota Economische Bedrijvigheid en Werkgelegenheid (bladzijdes 28 en 29)
 3. Er is in de afgelopen jaren door diverse bedrijven belangstelling getoond.
 4. Het college is er veel aan gelegen om lokale initiatieven te faciliteren met o.a. uitgifte van grond en accountmanagement bedrijven.
 5. Het afgelopen jaar is in het kader van het Masterplan Sint-Maartensdijk een schets gemaakt om het bedrijventerrein, maar ook het achterliggende gebied richting Gorishoek te ontsluiten.
  Vervolgens is een grondruil opgestart voor de benodigde grond voor het tracé over het bedrijventerrein.
  Overigens is geen grond toegewezen/verkocht.
 6. Naar verwachting zullen de grondruil en de overige voorbereidingen in de eerste helft 2009 worden afgerond en kan met de uitgifte van de resterende percelen worden gestart.
Datum beantwoording 10 februari 2009
Ingeleverd bij de griffie 11 februari 2009

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2009
Hoger Menu Start 09.00675 Toewijzing Gronden Industrieterrein Sint-Maartensdijk 09.07711 Beleidsvisie Windenergie 09.08742 Verlaging Energieprijzen 09.10950 Over vraag 09.07711 over windenergie 09.18539 Havengebied Sint-Annaland C1000 09.23975 Havenplateau Suzannapolder te St-Annaland

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
488 µsec.
Onbekend
Onbekend
11314 bytes