logo
080811 rapport Kleur bekennen raadsbesluit


De raad van de gemeente Tholen;
Gelezen het voorstel van de fracties van ABT, CU en RFT d.d. 11 augustus 2008;

b e s l u i t:

 1. Een onderzoek in te stellen naar de financiële beheersing in gemeente Tholen. Het college legt daarvoor vóór 1 november 2008 een concreet voorstel aan de raad voor.
  Hierbij kan aangesloten worden bij de leerpunten die het college zelf heeft geformuleerd rond:
  • - proces- en projectmatig werken, inclusief het goed organiseren van de juiste ambtelijke inzet
  • - de controle op het werk van externe adviseurs
  • - het bezien van de technische haalbaarheid van een kredietbewakingssysteem
  • - de wijze van bestuurlijke verantwoording
  Daarin moet ook de vraag beantwoord worden of hier sprake is van een incident of een bepaalde trend.
 2. Het college op te dragen om op één of meer momenten een expliciete (schriftelijk voorbereide)
  verantwoording aan de raad af te leggen over:
  • - de onderzoeksuitkomsten
  • - de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de door het college zelf geformuleerde leerpunten
  • - de ervaringen naar aanleiding van toepassing van deze maatregelen.
 3. Om uiterlijk 1 november 2008 voor de raad en college een bijeenkomst te beleggen waarin
  ingegaan wordt op het samenspel tussen college en raad en het functioneren van
  adviescommissies, stuurgroepen, werkgroepen e.d. en de wijze waarop de verantwoordelijkheden
  van beide bestuursorganen tot hun recht komen.
 4. Een discussie te voeren in de raad en met het college over de rol- en taakverdeling tussen raad en college en over de gewenste kwaliteit van de informatievoorziening in het licht hiervan.
 5. Het college te verzoeken om vóór 1 november 2008 enerzijds met een transparante berekening te komen van de kosten van grondinbreng ten behoeve van het project nieuwbouw gemeentehuis en anderzijds een overzicht van de kosten die zijn toegeschreven aan het gemeentehuis die (deels) zijn gemaakt voor andere en/of toekomstige bestemmingsplannen.
 6. Het college te verzoeken, nadat alle rekeningen zijn ontvangen, de raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 31 december 2008 een eindoverzicht te presenteren van de totaal toe te rekenen uitgaven voor de nieuwbouw van het gemeentehuis.
 7. Het college te verzoeken, nadat een volledig inzicht is verkregen over de werkelijke exploitatiekosten van het nieuwe gemeentehuis, de raad hiervan vóór 1 juli 2009 een evaluatie voor te leggen.
Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Tholen in zijn openbare
vergadering van 18 september 2008.
, voorzitter
, griffier
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2008
Hoger Menu Start 08.06724 Taxatie WOZ-waarde 08.11259 Afwikkeling Deehoeve 080811 rapport Kleur bekennen raadsbesluit 080811 rapport Kleur bekennen raadsvoorstel.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
453 µsec.
Onbekend
Onbekend
9425 bytes