logo
08.11259 Afwikkeling Deehoeve


Schriftelijke vraag
(art. 27 RvO commissie)

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl

Nummer 08.11259
Datum ontvangst raadsgriffie 1 september 2008
Datum 1 september 2008
Vraag wordt gesteld aan
(college of burgemeester)
College van burgemeester en wethouders.
Naam steller vraag J.J.P.A. Boulogne, namens de fractie van ABT
Verzocht wordt de volgende
vraag (vragen) te beantwoorden
Hoe staat het met de algemene en financiƫle afwikkeling van de Deehoeve.
Toelichting
(indien nodig)
Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten om de Deehoeve met
landerijen aan te kopen. Het was de bedoeling om op korte termijn de opstallen
weer door te verkopen.
Antwoord van college/
burgemeester indien schriftelijk
antwoord wordt gegeven *
De doorverkoop van de Deehoeve heeft langer geduurd dan het college had gehoopt.
De huidige stand van zaken is als volgt.

Van het totale complex is de meeste landbouwgrond geruild met/verkocht aan de familie Van der Wel te Tholen.
Wethouder Heijboer heeft hierover op 18 juni 2007 overleg gehad met de commissie Ruimte.
Daarna zijn de overeenkomsten hiervoor gesloten

Wat resteerde voor verkoop aan derden waren de opstallen met 1,5 ha grond.
Zoals u weet is de schuur enige tijd geleden afgebrand.
De schade die hierdoor ontstond is door de verzekering vergoed.
Het college is thans in onderhandeling over verkoop van de nog aanwezige woning en de bijbehorende grond.
Het gaat om een transactie waarbij in totaal vijf partijen betrokken zijn.
Deze transactie omvat meer dan alleen de verkoop van de boerderijkavel.
Het betreft ook de verwerving van gronden die nodig zijn voor de aanleg van een landbouwverkeersweg tussen de Vrouwendijk en de Thoolse brug via bedrijventerrein Welgelegen.
Dit gedeelte van de landbouwverkeersroute Poortvliet-Tholen zou eigenlijk pas over enkele jaren worden aangelegd.
Door de benodigde gronden nu al te verwerven hopen wij met de provincie afspraken te maken om de landbouwverkeersweg eerder aan te leggen dan gepland.
Het feit dat wij met meerdere partijen moeten onderhandelen en er ook ruimtelijke ontwikkelingen in het geding zijn, maakt dat er de nodige tijd mee gemoeid is om tot een resultaat te komen.
Wij streven ernaar in het laatste kwartaal van 2008 de onderhandelingen af te ronden.
Naar wij verwachten kan deze transactie voor de gemeente minimaal budgettair neutraal worden afgewikkeld.
Datum beantwoording 23 september 2008
Ingeleverd bij de griffie 26 september 2008

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering
ABT lichtgrijs
Gestelde Vragen in 2008
Hoger Menu Start 08.06724 Taxatie WOZ-waarde 08.11259 Afwikkeling Deehoeve 080811 rapport Kleur bekennen raadsbesluit 080811 rapport Kleur bekennen raadsvoorstel.pdf

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
416 µsec.
Onbekend
Onbekend
10511 bytes